RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

WE4MED Sp. z o.o., siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889693, NIP: 5272952935, REGON: 388447559, („Administrator”)

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Z Administratorem można skontaktować się: 

– listownie – pod adresem wskazanym powyżej,

– drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: rodo@we4med.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe – w przypadku, kiedy jest Pani/Pan naszym pacjentem – będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1)      profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia w tym wydawania zaświadczeń lekarskich, skierowań,
wystawiania recept, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wykonawczych,

 2)  wykonywanie obowiązków prawnych Administratora, np. w zakresie obowiązków rachunkowych lub podatkowych – podstawą prawną przetwarzania są odpowiednie przepisy prawa nakładające na Administratora powyższe obowiązki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. i RODO;

3)    dochodzenie roszczeń i obrona praw – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Państwa dane osobowe – w przypadku, kiedy jest Pani/Pan osobą upoważnioną przez Pacjenta lub jego przedstawicielem ustawowym – będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1)  w celu wykonywania obowiązków prawnych Administratora w zakresie przekazania informacji o stanie zdrowia Pacjenta, udzielonych świadczeń zdrowotnych, odbioru skierowań, oświadczeń, recept itp. lub udostępnienia dokumentacji medycznej Pacjenta – na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wykonawczych,

 2)    dochodzenie roszczeń i obrona praw – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

 

W przypadku pacjentów: przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, data urodzenia, dane o stanie zdrowia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku osób upoważnionych lub przedstawicieli: przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL lub data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.

 

 

                                   Odbiorcy danych

 

Administrator może przekazać dane osobowe usługodawcom, którzy wykonują na jego rzecz usługi księgowe, usługi IT, doradztwa prawnego lub podatkowego, innym podmiotom leczniczym uczestniczącym w procesie leczenia, towarzystwom ubezpieczeniowym, organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskiwania Pani/Pana danych zgodnie z przepisami prawa, osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia lub upoważnionym do odbioru dokumentacji medycznej.

 

 

          Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane, tj. przez okres:

·      w przypadku, kiedy jest Pani/Pan naszym pacjentem:

    1)  w zakresie celu, o którym mowa w pkt 1) – przez czas świadczenia usług medycznych oraz czas wymagany przepisami prawa do przechowywania dokumentacji medycznej, 

2)     w zakresie celu, o którym mowa w pkt 2) – do czasu wskazanego w odpowiednich przepisach prawa,

3)     w zakresie celu, o którym mowa w pkt 3) – przez okres przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa.

   ·      w przypadku, kiedy jest Pani/Pan osobą upoważnioną przez Pacjenta lub jego przedstawicielem ustawowym:

1)      w zakresie celu, o którym mowa w pkt 1) – przez czas wymagany przepisami prawa do przechowywania dokumentacji medycznej, 

2)      w zakresie celu, o którym mowa w pkt 2) – przez okres przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa do:

1)      żądania od Administratora:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)    usunięcia danych osobowych, tj. „prawo do bycia zapomnianym”,

d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez Administratora,

2)      przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

3)   cofnięcia zgody w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  4)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 

 

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z usług, a ich niepodanie może nam uniemożliwić udzielenie usług.

W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak utrudnić lub uniemożliwić szybki i bezpośredni kontakt.

Podanie danych osób upoważnionych jest dobrowolne.

 

 

Profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.